TERMAL ANALİZ SİSTEMLERİ

DİFRANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)
TERMOGRAVİMETRİK ANALİZÖR (TGA)
SİMÜLTANE DSC-TGA (DSC-DTA-TGA)
EGA (EVOLVED GAS ANALLYSİS) TGA-MS
EGA (EVOLVED GAS ANALLYSİS) TGA-FTIR, TGA-GCMS, TGA-FTIR-GCMS
DİNAMİK MEKANİK ANALİZÖR (DMA)
TERMAL MEKANİK ANALİZÖR (TMA)
SORPSİYON ANALİZÖRÜ (SA)

TOP